Shahram Alidi

Shahram Alidi

2015

فیلموگرافی

درهای بهشتی

Shahram Alidi

contact me

 مجموعه ای از درها و دروازه های خانه های قدیمی سنندج، که به دوران قاجاریه و صفویه تعلق دارند. در حال حاضر بسیاری از آن ها به موزه ها اهدا شده اند.